single.php

Hemlöshetsrapporten 2016

I dag släpps årets Hemlöshetsrapport. Den är sammanställd av Stockholms Stadsmission men innehåller även material från Göteborg. Rapporten lyfter frågan om bostadsbristen, en av Sveriges största samhällsutmaningar. En majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver för att kunna angripa hemlösheten.  I värsta fall går vi mot en framtid där allt fler människor står utan bostad.

Stadsmissionerna ser hur antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper som tidigare inte riskerade att hamna i hemlöshet drabbas. Länge har hemlöshet ofta kunnat kopplas samman med missbruk, men i dag märker vi hur även pensionärer, nyanlända och barnfamiljer helt utan annan typ av problematik än ren fattigdom hamnar utanför bostadsmarknaden. Trots att man från myndighetshåll velat förstärka arbetet mot hemlöshet blir situationen allt mer oroande. Samtidigt är byggtakten fortsatt lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få billiga bostäder. Det slår hårt mot människor som saknar ett eget hem.

Situationen allvarlig i Göteborg

Göteborgs Stads hemlöshetsplan 2015-2018 har målet att halvera den akuta hemlösheten. Men utvecklingen åt motsatt håll. Vi den senaste mätningen fanns det 5700 människor som lever i hemlöshet i Göteborg. Av dem bedömdes 968 vuxna och 516 barn vara akut hemlösa. 258 personer är vad som kallas ”kroniskt hemlösa”. Bara under det senaste året har antalet hushåll med barn som befinner sig i akut hemlöshet ökat med 8 procent (50 familjer). Och mörkertalet är stort. Många människor som lever i hemlöshet faller mellan stolarna och syns inte i den offentliga statistiken.

Så sent som för några veckor sedan släppte dessutom Stadsrevisionen en rapport där man särskilt granskat Angered, Östra Göteborg samt fastighetsnämnden. Granskningens syfte var att bedöma om Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer sker på ett ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande bedömningen från Stadsrevisionen var att ”Göteborgs Stad inte lyckas leva upp till barnperspektivet, trots att stadsdelsnämnderna gör vad de kan inom ramen för sitt uppdrag och sina förutsättningar. Barnen blir ändå kvar i en osäker boende-situation under allt för lång tid”.

Den bedömning Stadsmissionen gör av läget överensstämmer med detta.

–         Jag har arbetat med hemlöshetsfrågan under lång tid och jag har aldrig tidigare upplevt att situationen ser så här illa ut. I slutänden handlar det om vilken stad vi vill leva i,  säger Lennart Forsberg, socialchef  på Göteborgs Stadsmission.

 

Få kommuner använder överskott till sociala insatser för personer utanför bostadsmarknaden

I årets rapport Hemlöshetsrapport kartläggs vilka kommuner som har uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka som använder sig av undantaget om överskott enligt 2011 års nya lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag, det vill säga nyttjar överskottet från bolaget till sociala insatser för personer utanför ordinarie bostadsmarknad. Resultatet är nedslående.

En nyckel till att lyckas vända utvecklingen är att kommunerna i högre utsträckning använder sig av de bostadspolitiska verktyg som lagstiftningen ger dem. En annan är ett närmare samarbete med civilsamhället och organisationer som Stadsmissionen, vilka besitter en omfattande kunskap och erfarenhet av hemlöshetsfrågan. Göteborgs Stadsmission arbetar både akut och långsiktigt med människor som lever i hemlöshet. Bland annat i vår verksamhet Gatljuset och via Bostad först-modellen där organisationen sedan länge varit drivande i Göteborg och har avtal med flera stadsdelar.

–         Jag tror att vi måste arbeta tillsammans för att klara den här svåra utmaningen. Genom att kroka arm och dra nytta av de erfarenheter som finns både inom kommunen och hos Stadsmissionen förbättrar vi möjligheterna att vända utvecklingen, säger Anneli Svensson, områdeschef vård, boende och rehabilitering hos Göteborgs Stadsmission.

 

Förslag på åtgärder för att motverka hemlösheten

  • Formulera och anta en ny nationell hemlöshetsstrategi som inte bara innehåller ett mål om antalet bostäder, utan ett mål om antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll.
  • Lagstifta om en nationell tak över huvudet-garanti. Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en tydligt formulerad lagbestämmelse kring rätten till tak över huvudet och fortsatt samordnade insatser utifrån individens behov.
  • Krav på bostad först-modellen i hela landet, som är den enda evidensbaserade metoden för människor i hemlöshet som visat sig vara effektiv och framgångsrik.
  • Sanktioner för kommuner som inte efterlever bostadsförsörjningslagen och inte har uppdaterade riktlinjer.
  • Inkomstkraven bör slopas nationellt. Många allmännyttiga bostadsbolag har idag höga krav på den som behöver en bostad. Det kan handla om att inkomster som baseras på olika stöd inte räknas som inkomst – genom kraven utesluts allt fler från bostadsmarknaden.
  • Begär undantag från EU:s statsstödsregler.

 

Läs årets Hemlöshetsrapport nedan:

Hemlöshetsrapporten 2016